Tijdens uw bezoek aan deze website kan K&V Business Solutions persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. K&V Business Solutions zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doelen die K&V Business Solutions bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Door gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

K&V Business Solutions verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).

1. Verwerken van gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van K&V Business Solutions, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. K&V Business Solutions verwerkt deze gegevens:

  • teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website;
  • teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door K&V Business Solutions toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van K&V Business Solutions, al dan niet via deze website, te optimaliseren;
  • teneinde u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van K&V Business Solutions toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail;

K&V Business Solutions verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

2. Cookies

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, kan u het registratieproces van deze website niet gebruiken en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken. Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft K&V Business Solutions de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan K&V Business Solutions webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

3. Type cookies

Session cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.

Persistent cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende maar ook na het bezoek aan de website.

Performance cookies: deze verzamelen informatie rond uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die je bezocht hebt en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen niet informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Functionality cookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes u binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden (zoals commentaar geven op de website via een blog).

4. E-mail

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat K&V Business Solutions voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

5. Bijzondere persoonsgegevens

K&V Business Solutions vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de werving van personeel wettelijk verplicht is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niettemin, om welke reden ook, toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u K&V Business Solutions uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken en wordt u op de webpagina waarop u deze bijzondere persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren. 

6. Publicaties

Hoewel de meeste publicaties in de vorm van downloads worden aangeboden, bestaat ook de mogelijkheid om online, telefonisch of per brief (bestelformulier) publicaties van K&V Business Solutions aan te vragen. Wij vragen u om de bestelgegevens op te geven om verzending en betaling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

7. Derden

Uw persoonsgegevens zullen door K&V Business Solutions vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

  • K&V Business Solutions hiertoe wettelijk verplicht is;
  • u daar expliciet om vraagt;
  • dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen;
  • u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd;
  • deze derden andere K&V Business Solutions entiteiten betreft.

De website van K&V Business Solutions wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

K&V Business Solutions begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze sites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

8. Bewaren van gegevens

K&V Business Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

9. Toegang tot de website

Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van K&V Business Solutions, niet te verplichten u te laten registreren. Het kan echter voorkomen dat u wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de website of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde transactiegegevens, tot bedrijfsgegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

10. Rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die K&V Business Solutions van u verwerkt. Voor het wijzigen, overdragen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. K&V Business Solutions streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal K&V Business Solutions, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

K&V Business Solutions aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. K&V Business Solutions aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal K&V Business Solutions, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

11. Beveiliging

K&V Business Solutions heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van K&V Business Solutions dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van K&V Business Solutions, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

12. Vragen

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan K&V Business Solutions via de website heeft doorgegeven of verzoeken om informatie te laten verwijderen of over te dragen, kunt u richten aan: K&V Business Solutions B.V., Thailandlaan 6, 1432 DJ Aalsmeer)

Indien u geen marketinginformatie van K&V Business Solutions wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen indien u van mening bent dat handelingen van K&V Business Solutions aanleiding geven tot een dergelijke klacht.

17. Wijzigingen

K&V Business Solutions behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van dit Privacy Statement internet vermeld. Om u op de hoogte te houden worden wijzigingen in dit Privacy Statement internet minstens twee weken lang op een opvallende plaats op onze website www.kenvbs.nl aangegeven.